Ana sayfa Bursa BAŞKAN TÜRKYILMAZ ANITLAR KURULU’NU GÖREVE ÇAĞIRDI

BAŞKAN TÜRKYILMAZ ANITLAR KURULU’NU GÖREVE ÇAĞIRDI

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’da yüzlerce esnafın mağduriyetine yol açacak ruhsat iptali kararının ardından, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan onay bekleyen plan revizyonuna işaret etti. Kurul’un talep ettiği revizyonları ilgili teknik ekiplerce harfiyen yerine getirdiklerine vurgu yapan Başkan Türkyılmaz, yönetmeliğin ‘imar planları ile bunların her türlü değişikliklerinin altı ay içerisinde incelenip karar alınması’ maddesine dikkati çekerek, “Kurul’un Bursa turizminin ve bölge esnafının geleceği için görevini yapmasını bekliyoruz” dedi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’nın turizm bölgesi sahil kesimlerinde yüzlerce işletme ruhsatının iptal edilmesine karar veren Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na çağrıda bulundu. Başkan Türkyılmaz, yüzlerce esnafın mağduriyetine yol açacak ruhsat iptali kararının ardından, Kurul’da onay bekleyen plan revizyonuna işaret etti. Başkan Türkyılmaz, kentsel sit alanı olan bölgeye ilişkin yapılan revizyon çalışmasında; 12 Eylül ve Mustafakemalpaşa caddesinin bir kısmının ve bu iki caddenin arasında kalan sokakların istenildiği takdirde turizm ve ticaret fonksiyonuyla kullanılabilmesi için öncelikle meclis kararı aldıklarını, ardından da Kurul taleplerinin eksiksiz yerine getirildiğini hatırlattı.

2017 yılında başlayan 1/1000 ölçekli Mudanya Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı revizyon çalışma sürecinde en son kurul tarafından talep edilen değişikliklerin de eklenerek, revizyon plan taslağının 21 Mayıs tarihinde kurula iletildiğini kaydeden Başkan Türkyılmaz,  “Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliğinin görevleri gereği, imar planları ile bunların her türlü değişikliklerinin altı ay içerisinde incelenip karar alınması şartı dikkate alınarak kurulun çalışmaları tamamlaması gerekmektedir. Anıtlar Kurulu ile sayısız kez yapmış olduğumuz yazışmalar neticesinde belediye olarak ödevlerimizin tamamını yerine getirdik. Kurul ile yapılmış tüm yazışmalar, atılan tüm adımlarla ilgili belgelerimizi de Bursa Valisi sayın Yakup Canbolat’a gönderdik. Meclis kararları dahil belediyemizin Anıtlar Kurulu’nun atılmasını istediği her adımı attığımız belgeleriyle ortada. Kurul’un talep ettiği revizyonları ilgili teknik ekiplerce harfiyen yerine getirdik. Şimdi Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Bursamızın turizme açılan kapısı Mudanyamızın ve bölge esnafının geleceği için görevini yapmasını bekliyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN TÜRKYILMAZ SÜRECİ ANLATTI

Mudanya Belediye Meclisi tarafından kabul edilen ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce değiştirilerek onaylanan 1/1000 ölçekli Mudanya Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonunda; gerek bölgedeki yapıların fonksiyonlarına gerekse sokakların ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin detaylı çözümler üretildiğini kaydeden Başkan Türkyılmaz, süreç boyunca yapılan çalışmaları ve atılan adımları şu şekilde sıraladı.

*Yaşanan mağduriyetler sebebi ile çözüm üretmek üzere Mülga Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 14. maddesi doğrultusunda bazı cadde ve sokaklarda zemin katların ticari kullanımı Mudanya Belediye Meclisi’nin 04.11.2016 tarihli kararı ile uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Başkanlığı’nca 23.12.2016 tarihinde onaylanmış, 22.03.2017 tarihinde Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

*Revizyon çalışmasında; 12 Eylül ve Mustafakemalpaşa caddesinin bir kısmı ve bu iki caddenin arasında kalan sokaklar “İstenildiği takdirde Turizm ve/veya ticaret kullanımının cephe alabileceği yol” olarak düzenlenmiştir. İlgili lejanta ilişkin plan hükümlerine yollardan cephe alan parseller; istenildiği takdirde ilave plan değişikliğine gerek kalmaksızın ticaret ve turizm amaçlı kullanılabilir. Yaya yoluna cepheli/parsellerde yapılacak ticari faaliyetlere ilişkin parsel cephesi boyunca 2 metreyi aşmamak kaydıyla yol boyu sabit olmayan ticari faaliyetin gerektirdiği sergi, masa yer alabilir” maddesi eklenmiştir.

*Bu revizyon çalışması imar adalarındaki plan fonksiyonları, kurula değerlendirilmek üzere gönderilen planda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plana uygun olarak düzenlenmiştir.

*Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 02.02.2018 tarihinde tarafımıza ilettiği kararında; “Konut+Ticaret+Hizmet” bölgelerinin ve Kentsel Tasarım Alanları’nın sınırlarını belirleyen çalışmanın açıklama raporuyla birlikte iletilmesini istemiştir.

*Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden plan müellifince elden teslim alınan tescilli taşınmazların bulunduğu listedeki envanter numaraları ve tescilli taşınmazların ada parsel numaraları ile mevcut plandaki tescilli yapılar, envanter numaralarının uyuşmaması nedeni ile bu süreçte kurul ile defalarca iletişim kurulmuş, ancak sağlıklı ve net bir veri elde edilememiştir.

*Kurul’un muhtelif yazılarına uygun olarak hazırlanan taslak revizyon plan, 04.12.2018 tarihinde Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Bahsi geçen tescil kararlarına ilişkin düzenlemelerin ve saha incelemeleri sırasında tarafımıza iletilen düzenlemelere yer verilmiştir.

*Mudanya Belediye Meclisinin 06.01.2017 tarihiyle uygun bulunan, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.04.2017 tarihli kararıyla değiştirilerek onaylanan revizyon planı üst ölçekli plana uygun iken Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün muhtelif yazı ve kurul kararına istinaden yapılan değişiklik neticesinde hazırlanan ve yazımız ile Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilen taslak revizyon planı üst ölçekli plana uyumsuz hale gelmiştir. Yapılan toplantılar sırasında kurul üyeleri tarafından uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin taslak 1/5000 ölçekli plan hazırlanması halinde onaylanacağı sözlü olarak ifade edilmiştir.

*Kurul’un 28.08.2019 tarihli kararıyla; korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapılar ile kentsel sit alanı içinde taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıyabilecek yapılar için önerileri içerecek fotoğraf albümünün hazırlanarak Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi aşamasından sonra alanın yerinde incelenerek konunun değerlendirilmesine karar verilmiştir. İlgili kurul kararı ile istenen fotoğraf albümü çalışmaları, planlama alanı içerisindeki tek tek tüm yapıları kapsayacak biçimde hazırlanmış olup istenen diğer düzeltmeler neticesinde çalışma yeniden Kurul’a iletilmiştir.

*Müdürlüğün 24.09.2019 tarihli kararıyla; 09/05/1992 tarih ve 2454 sayılı karardan günümüze kadar alınan kararları ve imar planı tadilatlarının öneri revizyon planı üzerine işlenerek, bilgi paftasının iletilmesine, kurum görüşlerinden eksik olanların (Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tamamlanmasına, revizyon imar planı üzerine işlenmemiş ancak yerinde yapılan incelemede tespit edilen mevcut anıt ağaçların envanterine yönelik hazırlanacak paftanın iletilmesine, Koruma Amaçlı İmar Planından bugüne kadar açılmamış taşıt yolları ile ilgili ulaşım etüdü yapılarak, yeniden değerlendirilmek üzere iletilmesine, Onaylı 1/1000 ölçekli kıyı dolgu planlarının revizyon imar planına entegre edilmesine; korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı envanterinin ve bölgedeki tüm mevcut binaların sayısal veriler üzerinde kontrol edilmesine yönelik çalışmanın devamına karar verilmiştir.

*Planlama alanı içerisindeki tüm yapıları kapsayacak biçimde hazırlanan fotoğraf albümü çalışması 8 cilt halinde tamamlanmış olup 25/10/2019 tarihinde kurul üyeleri ile birlikte incelenmiştir.

*Talebimiz üzerine 06.09.2019 tarihinde tarafımıza iletilen ilçemiz, korunması gerekli kültür varlığı tescil listesi üzerinden, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı envanteri kontrol edilmiş ve güncellenmiştir. Ardından, tescilli yapı envanterlerine ilişkin tespit edilen sorunlar ile ilgili Kurul’dan bilgi ve belge talep edilmiştir. Ancak tarafımıza herhangi bir cevap verilmemiştir.

*Anıtlar Kurulu’nunistediği tüm çalışmalar tamamlanmış olup 02/01/2020 tarih E.116 sayılı yazımızla, değerlendirilmek üzere gündeme alınması için Kurul’a iletilmiştir. Bu çalışmada planlama alanındaki halihazır, kadastro, tescilli yapılar ve envanter numaralarının işlendiği bilgi paftası, planlama alanındaki 09/05/1992 tarih ve 2454 sayılı karardan günümüze kadar alınan kararları ve imar planı tadilatlarını gösteren bilgi paftası, planlama alanının etrafındaki tüm mer’i planların imar adalarının ve söz konusu planlardaki donatı alanlarının dağılımını gösteren uygun ölçekte bilgi paftası, mer’i plan ve öneri plan çalışmasına ilişkin ayrı ayrı olmak üzere ulaşım analizi paftaları, ticari kullanımlara ilişkin leke çalışmasına esas fonksiyon analiz paftası, tamamlanan kurum görüşleri, taşınmaz kültür varlığı envanterinin ve bölgedeki tüm mevcut binaların sayısal veriler üzerinde kontrol edilmesi sonucu tespit edilen ve yapılan diğer düzenlemelerin listesi, planda öngörülen yapılaşmaya yönelik öneri plan notları, fotoğraf albümü, tescil önerileri listesi ve bilgi formları, tescil kaldırma önerileri listesi ve bilgi formları iletilmiştir.

*Gündeme alınması talebimize yanıt verilmemiş olup defalarca telefon ile randevu talebimizi iletmemiz sonucu sözlü olarak öncelikli İznik ve Hanlar Bölgesi konularının kurul gündemine alındığı belirtilmiştir. Akabinde salgın süreci nedeniyle kurul toplantılarının nisan ayına kadar durdurulduğu, nisan ayı itibariyle online olarak incelebilecek konuların online toplantılarla görüşüldüğü bilgisi verilmiştir.